Concrete Lego by almonkey on Flickr.

Concrete Lego by almonkey on Flickr.

  1. recordandcurate reblogged this from dubeton
  2. dubeton posted this